Kdo jsme

Katedra psychologie zabezpečuje výuku psychologických disciplín ve studijních programech PF, PŘF a FF univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Psychologická poradna naší katedry zabezpečuje odbornou psychologickou pomoc, v rámci psychologického poradenství a psychoterapie, všem členům akademické obce.

Pracovníci katedry se podílí na řadě projektů v rámci ESF – projekty:

Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na PF UJEP v Ústí n. L. v kombinované formě studia;

REGION – program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji;

Zefektivnění a inovace výuky psychologie na UJEP v Ústí n.L.;

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků;

dále v rámci programů ERASMUS a COMENIUS projekty:

TESCO -Teaching Science Correctly; Bridges – From Theory to Practice Education;

COMENIUS- Small heroes in trouble; EDGE- Education and Gender;

Jedním z významných úspěchů katedry je zapojení do 7 Rámcového programu –

FP7 ED Funded Project PRJ-SCI-NET  „Networking Primary Science Educators as a means to provide training and professional development in Inquiry Based Teaching“ – PRI- SCI -NET – Vytváření sítě pedagogů primárního vzdělávání v oblasti přírodovědy jako prostředku pro jejich profesní rozvoj v metodách badatelsky orientovaného vyučování.

Součástí výzkumné a publikační práce je rovněž spolupráce s univerzitami tuzemskými PF UK v Praze, PF Technická univerzita v Liberci, PF ZČ Univerzita v Plzni i zahraničními Pedagogická akademie ve Vídni, Vysoká škola pro sociální práci v Drážďanech, Univerzita Patras v Řecku, STU Bratislava, EHSAL Brussels.

V rámci mezinárodní spolupráce má katedra rovněž uzavřeny bilaterální smlouvy, které umožňují výměnu studentů a učitelů s institucemi v Německu, Rakousku, Maďarsku, Řecku, Švédsku, Finsku, Estonsku, Polsku, Islandu.

Co se odborné profilace členů katedry týče, tato směřuje zejména k problematice psychomotoriky, agrese, sebevědomí, práce s problémovými jedinci, náročných životních situací a k problematice gender.